Algemene voorwaarden en privacy statement

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN ATLANTIS REIZEN

 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de reis, training of retreat plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis, training of retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Atlantis Reizen het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten met een minimum van € 50,-.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten met een minimum van € 50,-.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten met een minimum van € 50,-.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte reis, training of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Atlantis reizenzijn doorgegeven.
 • Atlantis Reizen heeft het recht een reis, training of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Atlantis Reizen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Atlantis Reizen heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een reis, training of retreat.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Atlantis reizen zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop een reis, training of retreat.
 • Deelname aan een reis, training of retreat is geheel op eigen risico. Atlantis Reizen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Atlantis Reizen. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • Alle activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaande aan een reis, training of retreat altijd aan de organisatie en docenten als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING VAN REIS, TRAINING OF RETREAT

 • Atlantis reizen heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een reis, training of retreat bijvoorbeeld wanneer een docente/trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden een programmaonderdeel niet (meer) kan verzorgen. Atlantis reizen zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van een reis, training of retreat over ingelicht.

HUISREGELS

 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een reis, training of retreat niet toegestaan.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Atlantis Reizen is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Atlantis Reizen heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Atlantis Reizen niet opvolgen, kunnen uit een reis, training of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende een reis, training of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Atlantis Reizen en de deelnemers.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

PRICACYSTATMENT

Atlantis Reizen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (organiseren van activiteiten) of levering van producten uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van de digitale nieuwsbrief;

Atlantis Reizen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atlantis Reizen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Atlantis Reizen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals aan locaties waar trainingen of retreats plaatsvinden. Atlantis Reizen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atlantis Reizen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand opgeslagen hebben naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar reizen@atlantisreizen.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

 

 

Atlantis Reizen, Breda 1 oktober 2018